2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of prebiotic capsules containing anthocyanin, inulin, and rice bran extracts on anthropometrics in overweight and obese individuals 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 9th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Sports Science and Technology, Mahidol University, Thailand  
     สถานที่จัดประชุม Anoma Grand Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มิถุนายน 2562 
     ถึง 28 มิถุนายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Dr. Chanin Lamsam, M.D.  
     บทคัดย่อ Introduction: The global rise of overweight and obese population based on body mass index has been reported. The higher body mass index, the increased risk of the noncommunicable diseases including diabetes and cardiovascular diseases. Due to antioxidant property of anthocyanin and prebiotic activity of inulin and rice bran extracts, the capsules containing these components may provide health benefits for overweight and obese individuals. Purpose: To investigate the effects of prebiotic capsule containing anthocyanin, inulin, and rice bran extracts on anthropometric parameters in overweight and obese individuals. Method: A randomized, placebo-controlled, double-blind, parallel trial was performed. Sixty overweight and obese individuals were randomly assigned to either the prebiotic group (age 38 ± 1.61 years, body mass index 28.9 ± 0.60 kg/m2) (n=30) or the placebo (Age 38 ± 1.73 years, body mass index 29.5 ± 0.88 kg/m2) (n=30) and were given prebiotic capsules containing anthocyanin, inulin and rice bran extracts (4.2 g/day) or placebo (maltodextrin) 4 times/ day for 30 days. Anthropometrics including body mass, BMI, waist circumference and hip circumference were measured at baseline and the end of the study. Results: There was no significant difference in anthropometric parameters between the two groups. However, when compared with baseline, consumption of prebiotic capsules for 30 days decreased hip circumference (105.48 ± 1.17 vs 103.77 ± 1.25 cm) in overweight and obese individuals. Conclusion: Within prebiotic group, consumption of prebiotic capsules for 30 days may enhance decreased hip circumference in overweight and obese individuals. The further study in longer period should be performed to support this result.  
ผู้เขียน
597100003-0 น.ส. ภานิชา พงศ์นราทร
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0