2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Facile Sol-Gel Synthesis Method of Zeolite NaX for CO2 Adsorption and Separation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) “Together for the Benefit of Mankind”  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ MN171-175 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Zeolite NaX was obtained by the facile sol-gel method in polypropylene (PP) bottle with no aging and agitation. The zeolite molar composition was 3.50SiO2: 1.00Al2O3: 5.76Na2O: 174.0H2O. The characteristic peaks of zeolite type X with octahedral shape were observed by X-ray diffraction and scanning electron microscope. All synthesized zeolite samples exhibited larger surface area (699.4 m2 g-1), pore volume (0.4136 cm3 g-1), and CO2 uptake in the range of 4.48-4.78 mmol g-1. These properties allow for application of small molecule gas adsorption as well as separation from binary mixed gas (CO2/CH4). The adsorption and separation performances were determined using breakthrough experiment. 
ผู้เขียน
595020038-2 น.ส. ณฐพร ชนะวรรณโณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Outstanding Student Poster Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Chemical Society of Thailand and Department of Chemistry, Mahidol University, Thailand 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 8 กุมภาพันธ์ 2562 
แนบไฟล์
Citation 0