2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development and Implementation of the Science-Technology-Society Learning Unit to Enhance Grade 10 Student’s Scientific Argumentation  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Education University of Hong Kong 
     ISBN/ISSN ISSN 1609-4913 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This case study aimed to enhance students’ scientific argumentation through the Science Technology-Society (STS) approach. There were two phases in this study: a) Exploring the current situation of grade 10 students’ scientific argumentation in real classrooms, and b) Developing and implementing the STS learning unit to enhance students’ scientific argumentation. In the first phase, the researchers observed two science classrooms located in urban and rural areas. The scientific argumentation-related interactions in those classrooms were analyzed by using the Toulmin’s Argument Pattern (TAP) framework. The findings revealed that the students in observed classrooms could provide some claims; but they lacked an ability to link their claims with appropriate evidence and warrants. The researchers utilized the data from the first phase to develop one learning unit based on the STS approach for enhancing grade 10 students’ scientific argumentation. The learning unit developed consisted of six lesson plans in the Work and Energy topic that covered seven teaching hours. The learning units was implemented in one grade 10 science classroom with 20 students in Khon Kaen province, Thailand. The STS learning unit could help the participating students generate better reasonable claims. However, some claims were not properly generated from the relevant evidences and lacked warrants with appropriate supporting theories. The implications for further development of STS learning unit to enhance students’ scientific argumentation are also discussed.  
     คำสำคัญ Scientific argumentation, Science-Technology-Society approach, learning unit, grade 10 student, Thailand 
ผู้เขียน
587050004-4 น.ส. จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0