2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587050004-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRUTTHITIKAN PIMVICHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลจากการส่งเสริมการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTIVE ENHANCING STUDENTS’ ARGUMENTATION FOR SCIENCE LEARNING THROUGH STS APPROACH 
รายละเอียด ป.เอก วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ 1.1) 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤศจิกายน 2559 ผ่าน "s" ภาคต้น2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 พฤศจิกายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.782/2559 ลว. 6 ตุลาคม 2559
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 "ผ่านE" ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.58/2560 ลว.31มี.ค.2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 199/2560 ลว. 19 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2560 turnitin 25%
F แจ้งผลสอบ 11 พฤษภาคม 2561 Pass
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.166/2561 ลว. 20 เม.ย 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2561 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ. 625/2558 ลว. 3 กันยาบย 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คำสั่ง ศศ.บศ.764 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Development and Implementation of the Science-Technology-Society Learning Unit to Enhance Grade 10 Student’s Scientific Argumentation  
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Education University of Hong Kong 
ISBN/ISSN ISSN 1609-4913  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 April 2019 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ DEVELOPMENT OF GRADE 10 STUDENTS’ SCIENTIFIC ARGUMENTATION THROUGH THE SCIENCE -TECHNOLOGY-SOCIETY LEARNING UNIT ON WORK AND ENERGY 
ชื่อวารสาร Journal of Technology and Science Education 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Omnia Science 
ISBN/ISSN Online ISSN: 2013-6374 – Print ISSN: 2014-5349  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 June 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน July - September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 428-441  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 29 November 2014  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 5 December 2014 
สถานที่ไป nara prefectural New public and Todaiji culture center  
เมือง Nara  ประเทศ Japan  

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 25 October 2011  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 29 October 2011 
สถานที่ไป Eeat-Asian Association for Science Education 
เมือง Gwuangju  ประเทศ Korea