2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DEVELOPMENT OF GRADE 10 STUDENTS’ SCIENTIFIC ARGUMENTATION THROUGH THE SCIENCE -TECHNOLOGY-SOCIETY LEARNING UNIT ON WORK AND ENERGY 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Technology and Science Education 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Omnia Science 
     ISBN/ISSN Online ISSN: 2013-6374 – Print ISSN: 2014-5349 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน July - September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 428-441 
     บทคัดย่อ This study aims to examine the effect of Science-Technology-Society (STS) learning unit on the Work and Energy topic in developing grade 10 students’ scientific argumentation. The research participants were 20 grade 10 students at one secondary school located in Khon Kaen province, the Northeastern region of Thailand. The students’ tasks, discourse and informal interview were collected and interpreted according to the Toulmin’s Argument Pattern (TAP) framework. The findings revealed that the STS learning unit on Work and Energy could promote the participating students’ scientific argumentation. That is, the students could generate more quality and effective scientific argumentation according to the TAP framework. There was a high number of quality scientific argumentation regarding Warrants, Qualifiers and Backing especially in the Decision Making and Socialization stages of STS approach. Also, the students normally applied their scientific understanding in creating their Grounds. The implication of this study in designing the appropriate STS workshop for training in-service science teachers to be able to understand about the STS approach and how to apply the STS approach in helping their students develop scientific argumentation.  
     คำสำคัญ Scientific argumentation, Work and energy, Science-technology-society approach, Thailand. 
ผู้เขียน
587050004-4 น.ส. จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0