2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adaptation of Thai Women Who Left Behind in International Migrant Househould 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 15th International Conference on Business, Economics and Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academic Research Foundations 
     สถานที่จัดประชุม Ancasa Hotel & Spa 
     จังหวัด/รัฐ Kaula lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2562 
     ถึง 16 มิถุนายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 109-122 
     Editors/edition/publisher Academic Research Foundations 
     บทคัดย่อ This article explores adaptation of women who left behind in international migrant households. Qualitative research methodology was adopted in the study, and unit of analysis consisted of individual, household, and community. Key informants included 1) 20 of wives of migrants who have worked abroad at least 1 year, and 2) 10 of community leaders included village headman, the sub-district headman, members of the sub-district administrative organization, and the village seniors. Research area was a village located in Koh Tai Sub-district, SawangDaendin District, Sakon Nakhon Province. The village had a long history of international migration, and households in village were Thai-Lao ethnic and Phu Tai ethnic households. Data was collected during January to February 2019. Data analysis employed the content analysis method, and descriptive analysis was applied to data presentation. Research results found that women or wives of international migrant workers adapted themselves in situation that husbands sent regular remittance to households at origin country. Women had economic adaptation by accumulating assets, changing occupation in order to seek advantage in life. In case of women who faced with difficulties when husbands could not send remittance to households, women played role as a main workforce for households, parents, and their relatives. Women worked hardly to earn additional income. Women had social adaptation by creating social relation with husband, contacting with organization related to husband’s international migration, and creating acceptance from the community. 
ผู้เขียน
607080037-3 น.ส. สุวิมล คำน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0