2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607080037-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุวิมล คำน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUVIMON KHAMNOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปฏิบัติการทางสังคมของผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Social Practice of Woman's Left Behind among International Migrant in Northeast Region of Thailand 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 339/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 339/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Roles in Public Space of Wives Who Left Behind International Migrant Husbands 
ชื่อวารสาร Journal of Economics and Business 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Institute of Research 
ISBN/ISSN ISSN 2615-3726  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ Vol.2, No.3 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 586-592  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบต่อผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 386-399  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมนักประชากรไทย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adaptation of Thai Women Who Left Behind in International Migrant Househould 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม 15th International Conference on Business, Economics and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2562 ถึง 16 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academic Research Foundations 
สถานที่จัดประชุม Ancasa Hotel & Spa  จังหวัด/รัฐ Kaula lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 109-122  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Academic Research Foundations 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper