2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Roles in Public Space of Wives Who Left Behind International Migrant Husbands 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Economics and Business 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ssrn) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Institute of Research 
     ISBN/ISSN ISSN 2615-3726 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ Vol.2, No.3 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 586-592 
     บทคัดย่อ This article explores the roles, in the public space, of women who are left behind by international migration. The qualitative research was employed. Data collection process conducted in Sakon Nakhon Province with the 20 wives whose husbands migrated at least a year to work in other countries. The results showed that wives who left behind by international migration played major roles in village development activities and community merit making, after receiving their overseas remittance. These activities led them to become loan lenders and labour brokers. Their new positions provided more opportunities to be a politician at the local level.  
     คำสำคัญ Wives’ Role, Public space, Left behind 
ผู้เขียน
607080037-3 น.ส. สุวิมล คำน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0