2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Personal Verification System Using ID Card and Face Photo 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC) 
     ISBN/ISSN IJMLC, ISSN: 2010-3700 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract— Generally, the process of verifying a person’s identification in a bank is accomplished by an officer comparing a photo in an ID card with the actual face of the person. 
     คำสำคัญ Face comparison, Face detection 
ผู้เขียน
605040050-1 นาย อดุลวิทย์ ชินาภาษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0