2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040050-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดุลวิทย์ ชินาภาษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADULWIT CHINAPAS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไทยและภาพถ่ายใบหน้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Personal Verification System Using Thai ID Card and Face Photo 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 365/2561 ลว. 4 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะที่ 373/2562 ลว. 29 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 12 มิถุนายน 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กานดา สายแก้ว คำสั่งคณะฯที่ 1020/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ คำสั่งคณะฯที่ 1020/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Personal Verification System Using ID Card and Face Photo 
ชื่อวารสาร International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC) 
ISBN/ISSN IJMLC, ISSN: 2010-3700  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ