2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2565 
     ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 369-378 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น เก็บข้อมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตพืช ประมาณการผลผลิตพืชที่ปลูกในแปลงขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถสำรวจได้อย่างครอบคลุมโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับพืช อีกทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ก่อนการเก็บเกี่ยว ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ภาพการสะท้อนของช่วงคลื่น Blue; Green; Red สร้างแผนที่ภาพสี (color map) เพื่อวิเคราะห์ความสูงของหญ้าเนเปียร์ด้วยเทคนิค Drone Photogrammetry ร่วมกับการเก็บข้อมูลน้ำหนักหญ้าเนเปียร์ในแต่ละช่วงความสูง เพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ จากผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสูงของหญ้าที่ได้จากการวิเคราะห์จากภาพถ่ายกับน้ำหนักผลผลิตหญ้าเนเปียร์แต่ละช่วงความสูงให้ค่าความถูกต้อง R-square เท่ากับ 0.77 มีความเป็นไปได้ว่าสามารถนำความสูงที่วิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายไปประมาณการผลผลิตหญ้าเนเปียร์อย่างหยาบได้ แปลงทดสอบที่ 1 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจริง 6.0 ตัน/ไร่ โดยมีการคาดการณ์ผลผลิตจากภาพถ่ายได้ 5.2 ตัน/ไร่ และแปลงทดสอบที่ 2 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจริง 3.3 ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 2.9 ตัน/ไร่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 13.33 และ 12.12 ตัน/ไร่ ตามลำดับ โดยตัวเลขความคลาดเคลื่อนที่สูงนี้ เป็นผลมากจากการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อประมาณการผลผลิตจะดำเนินการก่อนเก็บเกี่ยวจริง 1 เดือน ซึ่งหญ้ามีการเจริญเติบโตขึ้นมากตามอายุและปริมาณของน้ำที่ได้รับสะสม ดังนั้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับในการวิเคราะห์ความสูงของหญ้าเนเปียร์ สามารถนำมาประมาณการผลผลิตต่อไร่ของหญ้าเนเปียร์ได้จริง  
ผู้เขียน
635040109-7 น.ส. พรชิตา บังเกิง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
605040050-1 นาย อดุลวิทย์ ชินาภาษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0