2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040109-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรชิตา บังเกิง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNCHITA BANGKOENG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 36/2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 36/2022 on March 31, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตหญ้าเนเปียร์ กรณีศึกษาพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE NAPIER GRASS YIELD: CASE STUDY OF AREA IN BURIRAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 252/2564 ลว.20 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 11 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯที่ 893/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 369-378  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper