2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 30436 , 28722   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Khwantri Saengprachatanarug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635040118-6  น.ส. อารยา พันธ์สวัสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองการเจ้าหน้าที่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 892/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
645040050-5  น.ส. วิภาวดี ถามูนเลศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ     
647040008-8  น.ส. ลลิตา พรรณดวงเนตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
637040018-4  นาย ธนพร สิงห์ภู่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 484/2563 ลว.29 กรกฎาคม 2563  
635040109-7  น.ส. พรชิตา บังเกิง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองการเจ้าหน้าที่  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 893/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
635040088-9  น.ส. กมลพรรณ รัตนะโสภา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 598/2563 ลว.1 กันยายน 2563  
635040089-7  นาย เขมพัฒน์ ภู่เจริญศิลป์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 518/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Waxy Types of a Sugarcane Stalk Surface on the Spectral Characteristics of Visible-Shortwave Near Infrared measurement 
ชื่อวารสาร ENGINEERING JOURNAL 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Investigation of the influence of image acquisition condition on the image repeatability for online measurement of cane bagasse quality using multispectral image 
ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Conference Series 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 June 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prediction of the fibre content of sugarcane stalk by direct scanning using visible-shortwave near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Vibrational Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 09242031  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 February 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 101 
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 71-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Non-destructive and rapid measurement of sugar content in growing cane stalks for breeding programmes using visible-near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Biosystems Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
ISBN/ISSN 15375110  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 197 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 76-90  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพารามิเตอร์แรงต้านของดินในพื้นที่ไร่ของจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2559 ถึง 10 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม อิทแพค เมืองทองธานี  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรมการลำเลียงอ้อยของเครื่องปลูกแบบโรยท่อน เพื่อหาบริเวณติดตั้งกลไกควบคุมปริมาณอ้อย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 56-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper