2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Journal of Pharmaceutical Research  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pharmacotherapy Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin,Nigeria 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1337-1343 
     บทคัดย่อ Purpose: To investigate the antitumor effect of candidone extracted from Derris indica, against human cholangiocarcinoma (CCA) cells. Methods: Candidone was purified from the hexane extract of Derris indica fruit. CCA cell lines, KKUM156 and KKU-M213, were treated with candidone. Sulforhodamine B (SRB) assay and acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) staining were used to investigate the effects of candidone on cell proliferation and induction of apoptosis, respectively. The effect on cell migration was assessed by wound healing assay. Reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) was employed to assess the effects of candidone on the expression of genes that regulate proliferation and apoptosis. Results: Candidone exerted strong anticancer effects on CCA cells. The agent suppressed CCA cell proliferation and induced apoptotic cell death. RT-qPCR assay revealed that candidone significantly increased the expression of anti-proliferative and pro-apoptotic genes, including p21 and Bax, and decreased the expression of anti-apoptotic genes, including Bcl-2 and survivin. Moreover, candidone inhibited the migration of CCA cells induced by IGF-1. Conclusion: Candidone exhibits potent antitumor effect on CCA cells. These findings suggest that candidone is potentially suitable for the management of CCA and, therefore, warrants further investigation. 
     คำสำคัญ Candidone, Derris indica, Cholangiocarcinoma, Cytotoxicity, Apoptosis 
ผู้เขียน
595070017-0 น.ส. เบญจวรรณ คุระสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0