2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nobiletin alleviates vascular alterations through modulation of Nrf-2/HO-1 and MMP pathways in l-NAME induced hypertensive rats. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food and Function 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal society of chemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1880-1892 
     บทคัดย่อ Nobiletin, a citrus flavonoid, exhibits a wide range of biological activities. This study investigated the effect of nobiletin on vascular dysfunction and remodeling in l-NAME-induced hypertensive rats. Male Sprague-Dawley rats were given l-NAME (40 mg kg-1) for five weeks to induce hypertension and treated with nobiletin (20 or 40 mg kg-1) or captopril (5 mg kg-1) for the last two weeks. Nobiletin or captopril significantly reduced blood pressure and the enhancement of the contractile response to sympathetic nerve stimulation in the mesenteric vascular beds of l-NAME rats (p < 0.05). Both agents improved the impairment of vasorelaxation responses to acetylcholine in mesenteric vascular beds and aortic rings in l-NAME rats (p < 0.05). Moreover, nobiletin and captopril decreased oxidative stress markers, restored the abnormality of plasma NOx and the protein expressions of eNOS, Nrf-2 and HO-1 observed in l-NAME rats (p < 0.05). Increases in aortic wall thickness, cross sectional area, vascular smooth muscle cells and collagen deposition that occurred in l-NAME rats were reduced by nobiletin or captopril (p < 0.05). These reductions were associated with the suppression of matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 protein expression (p < 0.05). These findings indicated that nobiletin had antihypertensive effects with amelioration of vascular alterations. The molecular mechanism is likely to involve the restoration of Nrf-2/HO-1/MMP signaling pathways. 
     คำสำคัญ Nobiletin, L-NAME-induced hypertensive rats, Vascular dysfunction 
ผู้เขียน
607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597070019-0 น.ส. จุฑามาศ วันเพ็ชร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 3