2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070016-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPASSORN POTUE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารโนบิลีตินและสารสกัดติ้วขาวต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดในหนูทดลองความดันเลือดสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of nobiletin and Cratoxylum formosum extract on cardiovascular alterations in hypertensive rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 1038/2561 ลว 19 มิถนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 2/07/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 2201/2561 ลว 3 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 937/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 18 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1301/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1301/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Cratoxylum formosum extract alleviates left ventricular hypertrophy in nitric oxide-deficient rats สารสกัดติ้วขาวบรรเทาหัวใจห้องล่างซ้ายโตในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2563 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Nobiletin alleviates vascular alterations through modulation of Nrf-2/HO-1 and MMP pathways in l-NAME induced hypertensive rats. 
ชื่อวารสาร Food and Function 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal society of chemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 March 2019 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1880-1892  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Hesperidin Suppresses Renin-Angiotensin System Mediated NOX2 Over-Expression and Sympathoexcitation in 2K-1C Hypertensive Rats 
ชื่อวารสาร The American Journal of Chinese Medicine (AJCM) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute for Advanced Research in Asian Science and Medicine 
ISBN/ISSN 1793-6853  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 March 2018 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 751–767  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of nobiletin on blood pressure, vascular function and oxidative stress in L-NAME-induced hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม Pharmacology 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม British Pharmacological Society 
สถานที่จัดประชุม The Queen Elizabeth II Conference Centre  จังหวัด/รัฐ London, UK 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nobiletin improves vascular function in L-NAME-induced hypertensive rats  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2561 ถึง 10 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Poster Presentation รางวัลที่ 1  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of nobiletin on L-NAME induced vascular remodeling and dysfunction in rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 20th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antihypertensive and antioxidative effects of Syzygium Gratum(SG) in a rat model of hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม 45th PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND ANNUAL MEETING: "Translational Physiology: Implications in Health and Disease"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Physiology, Faculty of Medicine at Khon Kaen University and the Physiological Society of Thailand  
สถานที่จัดประชุม The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Room 1-2, Khon Kaen, Thailand   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract