2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cratoxylum formosum extract alleviates left ventricular hypertrophy in nitric oxide-deficient rats สารสกัดติ้วขาวบรรเทาหัวใจห้องล่างซ้ายโตในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Objectives: Cratoxylum formosum (CF), Tiew khao, is a local plant that exerts antioxidant and anti-inflammatory effects. This study aimed to investigate the effects of CF extract on left ventricular (LV) hypertrophy and oxidative stress in nitric oxide-deficient rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats were divided into 3 groups including control group received normal drinking water, Nω-nitro L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) group received L-NAME (40 mg/kg/day) for five weeks and L-NAME group treated with CF extract (500 mg/kg/day) for the last two weeks. At the end of experiment, heart weight, LV wall thickness and cross-sectional area, vascular superoxide production and plasma malondialdehyde were measured. Results: Rats received L-NAME showed LV hypertrophy and increases in oxidative stress markers (p<0.05). Treatment with CF extract significantly alleviated LV hypertrophy associated with reducing oxidative stress markers in L-NAME treated rats. Conclusion: CF extract alleviated LV hypertrophy in L-NAME rats which might be related with its antioxidant properties. 
     คำสำคัญ Cratoxylum formosum, LV hypertrophy, nitric oxide-deficient rats, oxidative stress  
ผู้เขียน
607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 3