2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Hesperidin Suppresses Renin-Angiotensin System Mediated NOX2 Over-Expression and Sympathoexcitation in 2K-1C Hypertensive Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The American Journal of Chinese Medicine (AJCM) 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute for Advanced Research in Asian Science and Medicine 
     ISBN/ISSN 1793-6853 
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 751–767 
     บทคัดย่อ Hesperidin, a flavonoid derived from citrus fruits, possesses several beneficial effects including anti-oxidation and anti-inflammation. The aim of this study was to investigate the effects of hesperidin on the renin-angiotensin system (RAS) cascade that mediated oxidative stress and sympathoexcitation in two-kidney, one-clipped (2K-1C) hypertensive rats. 2K-1C hypertension was induced in male Sprague-Dawley rats. Hypertensive rats were treated with hesperidin at 20 mg/kg or 40 mg/kg or losartan at 10 mg/kg beginning at three weeks after surgery and then continued for four weeks (n ¼ 89/group). Hesperidin reduced blood pressure in a dose-dependent manner in hypertensive rats compared to untreated rats (p < 0:05). Increased plasma angiotensin converting enzyme (ACE) activity and angiotensin II levels, as well as, upregulated AT1 receptor protein expression in aortic tissues were attenuated in hypertensive rats treated with hesperidin. Hesperidin suppressed oxidative stress markers and NADPH oxidase over-expression, and restored plasma nitric oxide metabolites in 2K-1C rats. This was associated with improvement of the vascular response to acetylcholine in isolated mesenteric vascular beds and aortic rings from 2K-1C rats treated with hesperidin (p < 0:05). Enhancement of nerve-mediated vasoconstriction related to high plasma noradrenaline in the 2K-1C group was alleviated by hesperidin treatment (p < 0:05). Furthermore, losartan exhibited antihypertensive effects by suppressing the RAS cascade and oxidative stress and improved vascular dysfunction observed in 2K-1C rats (p < 0:05). Based on these results, it can be presumed that hesperidin is an antihypertensive agent. Its antihypertensive action might be associated with reducing RAS cascade-induced NOX2 over-expression and sympathoexcitation in 2K-1C hypertensive rats. 
     คำสำคัญ Hesperidin; 2K-1C Hypertensive Rats; Renin-Angiotensin System; Sympathoexcitation. 
ผู้เขียน
597070019-0 น.ส. จุฑามาศ วันเพ็ชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5