2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Gold nanorods enhanced resonance Rayleigh scattering for detection of Hg2+ by in-situ mixing with single-stranded DNA 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2017.08.129 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 255 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 836-842 
     บทคัดย่อ A resonance Rayleigh scattering (RRS) method for determination of Hg2+ concentration using positively charged gold nanorods (GNRs) and thymine-rich single-stranded DNA (ssDNA) was developed. Hg2+ can induce a conformation change of ssDNA from a random coil to a hairpin structure via thymine–Hg2+–thymine coordination. Hairpin shaped DNA possesses a high density of negative charges, therefore it caused in a drastic aggregation of GNRs. This resulted in an enhancement of RRS intensity. In this work, a change in RRS intensity proportional to the concentration of Hg2+ was monitored by spectrofluorometer at excitation and RRS wavelengths of 550 nm (λex = λRRS). This method offered a detection limit of 0.23 nM, which is lower than the maximum mercury contaminant level specified by the US Environmental Protection Agency. Good precision of analysis was obtained (3.1% relative standard deviation). Furthermore, the method was simple, involving in-situ mixing and sensing in a one-pot solution. Detection was accomplished in 5 min. This makes the method advantageous in terms of convenience and rapidity of analysis. The developed method was successfully applied for detection of Hg2+ in tap water samples. Recoveries were found in range of 100.6–119.0%. 
     คำสำคัญ Aggregation, Gold nanorods, Hg2+, Resonance Rayleigh scattering, ssDNA, Tap water 
ผู้เขียน
577020005-9 น.ส. สาวินีย์ เงินพิมาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595020016-2 น.ส. ปิยพร มาตุลกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0