2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synchronization of complex dynamical networks with time-varying delay and mixed-coupling via hybrid feedback control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     จังหวัด/รัฐ จังหวัด ชลบุรี  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 17 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 143-158 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper is concerned with the problem for synchronization of complex dynamical networks with time-varying delay and mixed-coupling. In our work, delay is assumed to be interval time-varying delay, which means that the upper and lower bound of delay are adopted. To derive suitable conditions, we design hybrid feedback control, which contains error linear term and time-varying delay error linear term, using Lyapunov- Krasovkii functional deal with some new integral inequalities and combined with improved reciprocally convex. These sufficient conditions are presented in the term of linear matrix inequalities (LMIs). Finally, the effectiveness of our proposed method is employed to demonstrate via a numerical example. 
ผู้เขียน
605020025-2 นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0