2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020025-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARTHIT HONGSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบตัวควบคุมสำหรับการทำงานพร้อมกันแบบผสมระหว่าง H? และพาสซีฟของโครงข่ายพลศาสตร์ที่ซับซ้อน ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและการเชื่อมต่อแบบผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONTROLLER DESIGN FOR MIXED H? AND PASSIVE SYNCHRONIZATION OF COMPLEX DYNAMICAL NETWORKS WITH TIME-VARYING DELAY AND MIXED COUPLING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 210/2562 ลว 15 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 447/2562 ลว 19 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 265/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synchronization of complex dynamical networks with time-varying delay and mixed-coupling via hybrid feedback control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด/รัฐ จังหวัด ชลบุรี  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 143-158  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper