2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ARCode: Augmented Reality Application for Learning Elementary Computer Programming 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand Faculty of Informatics, Burapha University,Chonburi, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Amari Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่) workshop proceeding 
     หน้าที่พิมพ์ 32-37 
     Editors/edition/publisher Faculty of Informatics, Burapha University,Chonburi, Thailand 
     บทคัดย่อ This paper presented ARCode, the system that employed augmented reality (AR) to motivate and help learners with programming. Since programming is an abstract task, many need help with programming, both technically and emotionally. ARCode is the gamebased learning system that shows how each command works by using AR animations, and focuses on the logical order of commands. Learners can collaborate in the real world while practicing individually in the application. In our experiment, we found that the treatment group had significantly improved on their scores for all topics except for Selection, while the control group did not. The user satisfaction survey suggested that more than 80% of users accepted our system as a useful, enjoyable, and collaborative learning system. The primary results showed the system’s potential to help learners better learn programming with high motivation. 
ผู้เขียน
595040079-6 นาย สิรวิชญ์ สิทธิยุโณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0