2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Examination of Financial Knowledge Acquiring Behavior of People in General to Develop Websites: A Case Study of imoney.in.th.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research January 10-11, 2019, Tokyo, Japan 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
     สถานที่จัดประชุม Hotel MyStays Ochanomizu, Tokyo, Japan  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 
     ถึง 11 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ t19-026  
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research objectives were to examine the behaviors of website users when they are generally acquiring financial and investment knowledge, to explore the future trends of acquiring knowledge from websites, and to find approaches to improve the knowledge of ordinary people, as well as the website’s content in order to meet with the demand of the users of the website [imoney.in.th]. The target group for this research was those users who had visited the website [imoney.in.th] between April 2018 and July 2018. Sample size were 212 website users, who were interested in finding more detailed information about credit card refinancing. This mixed method research used questionnaires to conduct the quantitative research, while in-depth interviews were utilized for the qualitative inf. To collect the data, convenience sampling was carried out to distribute the questionnaires. The statistical methods, which were used, included means, percentages, standard deviations, and hypothesis testing by Kruskal-Wallis Test. The anticipated outcomes consist of strategies to benefit customers, who want to refinance, and includes better knowledge of financial management leading to decreases in debt, faster financial transactions, and wiser financial management. According to analysis of test data using hypothesis testing using Kruskal-Wallis Test showed that there were statistically significant differences, namely, Search Website, Consumption and Investment.  
ผู้เขียน
595320006-4 น.ส. เพ็ญประภา วัฒนราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0