2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Strategic Management in Public Hospital by Balanced Scorecard and Economics Analysis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research January 10-11, 2019, Tokyo Japan 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Mystays Ochanomizu, Tokyo, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 
     ถึง 11 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ t19-023 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of this study was to examine the overall management efficiency of the outpatient department in a public hospital by using the Data Envelopment Analysis (DEA) and Balanced Scorecard (BSC) framework. The study was conducted in 3 phases including 1) measuring the organizational performance efficiency using the DEA; 2) analyzing the organizational strategic plan and formulating a strategy map to explain connections between strategic objectives based on the main perspectives of the BSC (financial, customer, internal process, and learning and growth); and 3) interviewing hospital administrators about the overall strategic management of the hospital to determine how to improve management strategies to maximize balance and efficiency. 
ผู้เขียน
595320024-2 นาย ภูริฉัฐ รอดภัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0