2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sodium caseinate-magnesium aluminum silicate nanocompositefilms formodified-release tablets 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Material Science and Engineering C 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier B. V. 
     ISBN/ISSN 09284931, 18730191 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 92 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 827-839 
     บทคัดย่อ The aim of this study was to investigate the effect of clay, magnesium aluminum silicate (MAS), on the propertiesof sodium caseinate (SC) dispersions andfilms. Moreover, the SC-MAS dispersions were evaluated forfilmcoating of modified-release tablets. The results showed that MAS addition led to particleflocculation andviscosity synergism in the SC-MAS dispersions. Exfoliated or intercalated nanocomposites of the SC-MASfilmscould be formed because of the molecular interaction of both components via hydrogen bonding. The puncturestrength and elongation of the dry SCfilms decreased with increasing MAS ratios. However, MAS added en-hanced the puncture strength of the wetfilms and reduced drug permeability and diffusivity across thefilms inacidic medium because of lower water uptake and denser matrix structure of thefilms. The SC-MAS dispersionsshowed strong potential for use as afilm coating material with few defects in the coated acetaminophen (ACT)tablets. The ACT release of the coated tablets in acidic medium was modified by varying the MAS ratios andfilmcoating levels. In addition, the SC-MAS coated tablets possessed sustained-release behavior for the drug undersimulated gastrointestinal conditions. Thisfinding indicates that the SC-MAS nanocompositefilms can be ap-plied as a tablet coating material to modify drug release. 
     คำสำคัญ Sodium caseinate, Magnesium aluminum silicate, Nanocomposites, FilmsTablet coating, Drug release 
ผู้เขียน
577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0