2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรหลายปัจจัยเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 2672-9636(Online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print) 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ในปัจจุบันชุมชนในเขตเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง ส่งผลให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการเดินทางเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรมีความซับซ้อนและยุ่งยากเนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละปัจจัยมีน้ำหนักความสำคัญแตกต่างกันไปตามประเภทของถนนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่พิจารณา งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling Method, MMM) และวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย (Multi Criteria Decision Making, MCDM) ในการประเมินค่าดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจราจรแบบหลายปัจจัยเชิงพื้นที่รวม (Composite Area-Wide Multicriteria Traffic Environmental Impact Indices, CATEII) ค่า CATEII สามารถนำมาใช้จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจราจร และสามารถระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดในแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป 
     คำสำคัญ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจราจรเชิงพื้นที่ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นลำดับชั้น วิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย 
ผู้เขียน
585040082-6 นาย ภาคิน ธนณรงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0