2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลความเข้มข้นเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะหนักและอุณหภูมิที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับทองแดง (Cu), นิกเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn) ด้วยดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดินเหนียวเบนโทไนท์นั้นถูกนำมาใช้เป็นวัสดุกันน้ำในหลุมฝังกลบขยะอันตรายอย่างแพร่หลาย ซึ่งการผสมระหว่างดินเหนียวเบนโทไนท์กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซับได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ปกติ ผลการศึกษาถูกอธิบายโดยการทดสอบการดูดซับด้วยวิธีการทดสอบแบบกะและไอโซเทอมการดูดซับ โดยทำการเตรียมความเข้มข้นเริ่มต้นที่แตกต่างกันของ Cu, Ni และ Zn ผลการศึกษาพบว่าการดูดซับของดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยวิธีแบบกะพบว่าที่ช่วงระยะเวลา 48-120 ชั่วโมง ความเข้มข้นของสารละลายโลหะหนักเข้าสู่สภาวะสมดุลและมีศักยภาพในการดูดซับที่ใกล้เคียงกันเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะหนักเพิ่มขึ้น แบบจำลองไอโซเทอม Langmuir Isotherm สามารถอธิบายพฤติกรรมการดูดซับของดินเบนโทไนท์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปริมาณสูงสุดของสารละลายโลหะหนักที่ถูกดูดซับต่อประมาณตัวดูดซับ ( ) เรียงตามลำดับคือ Cu> Ni> Zn และอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลทำให้การดูดซับโลหะหนักแตกต่างกันโดยความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
     คำสำคัญ โลหะหนัก, การดูดซับ, แบบจำลองไอโซเทอม, ดินเหนียวเบนโทไนท์, ปูนซีเมนต์, การทดสอบแบบกะ 
ผู้เขียน
605040007-2 นาย อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0