2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040007-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUNT SIRISOMBUNPHATTHANA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ที่ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยวิธีการทดสอบแบบกะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Factors Fluencing the Adsorption of Heavy Metals on Bentonite Clay Mixed with Portland Cement by Batch Test 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 129/2561 ลว. 23 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 มีนาคม 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 303/2562 ลว. 29 เม.ย. 62
F แจ้งผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ คำสั่งคณะฯ ที่ 93/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลความเข้มข้นเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Fluencing the Adsorption of Heavy Metals on Bentonite Clay Mixed with Portland cement by Batch Test 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม International Conference Science, Engineering and Environmental (SEE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dr.Zakaria Hossain,Prof.Mile University, Japan 
สถานที่จัดประชุม Meitetsu new grand Inn  จังหวัด/รัฐ Nagoya 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue International Conference Science, Engineering and Environmental (SEE) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 369-374  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper