2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development Of The Empowerment Program For Quality Of Life And PhysicalActivities Of Daily Living For Elderly People 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Turkish Online Journal of Educational Technology 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (Education Resources Information Center – ERIC) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
     ISBN/ISSN Special Issue for INTE - ITIC AM - IDEC 2018 ISSN 2146-7242  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ Volume 1 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 424-428 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Daily living; elderly people; empowerment program; physical activities; quality of life 
ผู้เขียน
587050041-8 น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0