2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050041-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss POOSANISA MAHAWARAKORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE EMPOWERMENT PROGRAM FOR QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING FOR ELDER PEOPLE 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร โคงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 8 พฤศจิกายน 2559 ผ่านตามประกาศ บว.มข.ฉ.109/2559 ลว. 8 พ.ย. 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.563/2560 ลว. 28 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กันยายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 11 ก.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 025/2561 ลว. 24 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2561 tturntin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 361/2562 ลว. 10 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development Of The Empowerment Program For Quality Of Life And PhysicalActivities Of Daily Living For Elderly People 
ชื่อวารสาร Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
ISBN/ISSN Special Issue for INTE - ITIC AM - IDEC 2018 ISSN 2146-7242   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 July 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 1 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 424-428  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 13 July 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 July 2018 
สถานที่ไป NOVOTEL PARIS EST., 
เมือง PARIS  ประเทศ FRANCE