2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Blended Learning using Collaborative Learning with Team Project technique in topic Visual Arts to enhance Creative Thinking of Grade VI Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2019 The 11th International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2019)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Computer Studies, Yangon under Ministry of Education, Yangon (Rangoon), Myanmar (Burma), and technically supported by Nagoya Institute of Technology, Japan.  
     สถานที่จัดประชุม novotel max yangon 
     จังหวัด/รัฐ Yangon (Rangoon), Myanmar  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585050217-3 น.ส. ปิยะนุช เถาหมอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0