2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำคอนเดนเสทจากหม้อต้มระเหยน้ำอ้อย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2758-2762 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595040015-2 น.ส. กรองกาญจน์ จงดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0