2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040015-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรองกาญจน์ จงดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KRONGKAN JONGDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำคอนเดนเสทจากหม้อต้มระเหยน้ำอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Biodegradability of condensate water from sugar cane juice evaporator 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 951/2561 ลว. 22 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 600/2562 ลว. 1 สิงหาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 19 สิงหาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี คำสั่งที่ 48/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำคอนเดนเสทจากหม้อต้มระเหยน้ำอ้อย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2758-2762  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper