2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 27536   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Thunyalux Ratpukdi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040023-1  นาย สมพงษ์ สุนทะโร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 483/2563 ลว.29 กรกฎาคม 2563  
635040065-1  นาย ศานติบูรณ์ แก้วสิมมาพร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 595/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563  
625040111-9  น.ส. พูลศิริ กลิ่นอุบล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 48/2563 ลว. 9 มกราคม 2563  
655040047-5  น.ส. พัชรธิดา ภาพพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 502/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
617040022-1  นาย ศตวรรษ ทวงชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 860/2561 ลว.17 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647040001-2  น.ส. สุพิชญา เจนใจวิทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 586/2564 ลว.20 สิงหาคม 2564  
635040108-9  นาย อิทธิกร พาลี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 746/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การกำจัดฮาโลอะซิโตไนไตรล์ด้วยกระบวนการยูวีแอลอีดีคลอรีนออกซิเดชัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1906-392X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโงงานน้ำตาลด้วยกระบวนการยูวีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และยูวีเปอร์ซัลเฟตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มกราคม 2564 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำคอนเดนเสทจากหม้อต้มระเหยน้ำอ้อย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2758-2762  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำจัดโมโนคลอโรอะซิโตไนไทลร์ด้วยกระบวนการยูวีแอลอีดีคลอรีนและวียูวีคลอรีนออกซิเดชัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 298-306  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper