2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเสริมยีสต์ในอาหารเพื่อลดสารพิษอะฟลาทอกซิน และเพิ่มการย่อยได้ของอาหารโคนมในระบบหลอดทดลอง  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 47  
     ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 807-812 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมยีสต์ที่คัดแยกได้จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมต่อการทำลายสารพิษอะฟลาทอกซินชนิดบี 1 (AFB1) และผลการย่อยได้ของอาหารโคนมในระบบหลอดทดลอง ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 3 x 3 จัดปัจจัยการทดลองแบบแฟคทอเรียล เทียบกับกลุ่มควบคุม โดยปัจจัยการทดลองประกอบด้วยยีสต์ 3 ชนิด คือ Kluyveromyces marxianus CPY1 (CPY1), K. marxianus RSY5 (RSY5), P. kudriavzevii YSY2 (YSY2) และระดับของการเสริม 3 ระดับ คือ 107, 108 และ 109 CFU/mL ผลการทดลองพบว่าชนิดของยีสต์และระดับของการเสริมไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการย่อยได้ของสิ่งแห้งในระบบหลอดทดลอง (P>0.05) เมื่อเสริมยีสต์ CPY1 และ RSY5 ที่ระดับ 108 CFU/mL พบว่าเพิ่มค่าการย่อยได้ของสิ่งแห้งสูงสุด (in vitro dry matter digestibility, IVDMD) เมื่อเทียบกับ YSY2 (80.71 และ 80.07 vs 77.52% ตามลำดับ, P<0.05) และค่าการย่อยได้ของ IVNDFD และ IVADFD ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และเมื่อพิจารณาความสามารถต่อการทำลาย AFB1 พบว่าเมื่อเสริมยีสต์ RSY5, YSY2 ที่ระดับ 107, 108, 109 CFU/mL และ ยีสต์ CPY1 ที่ระดับ 108, 109 CFU/mL ทำให้ค่าการทำลาย AFB1 สูงสุด (P<0.01) โดยหากเสริมยีสต์ที่ระดับ 109 CFU/mL ส่งผลให้ค่าการทำลาย AFB1 มากกว่า 87% โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อค่าการย่อยได้ของสิ่งแห้งและเยื่อใย ดังนั้นการเสริมยีสต์ K. marxianus และ P. kudriavzevii จึงเป็นแนวทางในการลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินจากอาหารโคนมได้ 
     คำสำคัญ สารพิษจากเชื้อรา, จุลินทรีย์, อาหารสัตว์ 
ผู้เขียน
567030020-6 น.ส. มาลินี อินทะนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0