2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียในลำไส้หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับผงชูรสเรื้อรัง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857-6653  
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้มนุษย์มีมากกว่า 1,000 สปีชีส์ ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้มีอิทธิพลต่อโฮสต์ทั้งในสภาวะปกติและเป็นโรค ปัจจุบันการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนของแบคทีเรียในลำไส้ ขณะนี้พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ยของปริมาณการบริโภคผงชูรสในอัตราที่สูง ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและการเปลี่ยนของแบคทีเรียในลำไส้ทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์ อย่างไรก็ตามการศึกษาในมนุษย์ไม่ได้ควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อแบคทีเรียในลำไส้ และการศึกษาในสัตว์ทดลองก็ใช้เทคนิคไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลต่อผลการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบริโภคผงชูรสปริมาณสูงต่อการเปลี่ยนของแบคทีเรียในลำไส้หนูแฮมสเตอร์ โดยใช้เทคนิคขั้นสูง next-generation sequencing การศึกษาครั้งนี้ แบ่งสัตว์ทดลองเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนูแฮมสเตอร์ที่กินอาหารปกติหรือกลุ่มควบคุมปกติ (จำนวน 10 ตัว) และกลุ่มหนูแฮมสเตอร์ที่กินอาหารปกติร่วมกับผงชูรสในน้ำดื่มที่มีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (จำนวน 10 ตัว) จากนั้นเลี้ยงต่อเป็นเวลา 4 เดือน ต่อมาเมื่อครบกำหนดจึงเก็บตัวอย่างมูลหนู เพื่อสกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรียและวิเคราะห์ลำดับเบสของชิ้นส่วนยีน 16S rRNA ที่ตำแหน่ง V3-V4 จากนั้นตรวจการเปลี่ยนของแบคทีเรียในลำไส้ ด้วยวิธี next-generation sequencing โดยคณะผู้วิจัยพบว่า ความหลายหลายของแบคทีเรียแบบ alpha diversity ลดลงในกลุ่มที่ได้รับผงชูรสเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ และมีการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียในจีนัส Methanobrevibacter, Desulfovibrio, Akkermansia และ Roseburia ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนและภาวะเมตาบอลิกซินโดรม โดยสรุป หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับผงชูรสเป็นเวลา 4 เดือน ส่งผลให้ประชากรของแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของแบคที่เรียในลำไส้ลดลง การศึกษาครั้งนี้ อาจเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคผงชูรสปริมาณสูง ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ และข้อมูลที่ได้อาจนำไปใช้ประยุกต์เป็นตัวบ่งชี้ไมโครไบโอม เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนและภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในอนาคตได้ 
     คำสำคัญ แบคทีเรียในลำไส้, ผงชูรส, การวิเคราะลำดับเบสรุ่นใหม่ (next-generation sequencing), หนูแฮมสเตอร์  
ผู้เขียน
605100001-1 นาย ทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
607100003-1 น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0