2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607100003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGTIWA DANGTAKOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 13/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of Helicobacter Pylori Infection on Cholangiocarcinoma Development Associated with Liver Fluke Infection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งที 134/2560 ลว.29 ส.ค.60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที 134/2560 ลว.29 ส.ค.60
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียในลำไส้หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับผงชูรสเรื้อรัง 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-6653   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Helicobacter pylori infection promote cholangiocarcinoma development in hamstes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the JCA 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 ถึง 28 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyoto University Graduate School of Biostudies 
สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center  จังหวัด/รัฐ Japan 
Proceeding Paper Volume 78  Proceeding Paper Issue 78 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 161  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract