2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607100003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGTIWA DANGTAKOT
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 13/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Effects of Helicobacter Pylori Infection on Cholangiocarcinoma Development Associated with Liver Fluke Infection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2564
F แจ้งผลสอบ 11 มกราคม 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งที 134/2560 ลว.29 ส.ค.60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที 134/2560 ลว.29 ส.ค.60
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Profiling of Bile Microbiome Identifies District Microbial Population between Choledocholithiasis and Cholangiocarcinoma Patients 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Dept of Social Medicine, Medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 January 2021 
ปีที่   ฉบับที่ Vol 22 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 253-260  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ CagA+ Helicobacter pylori infection and N-nitrosodimethylamine administration induce cholangiocarcinoma development in hamsters 
ชื่อวารสาร Helicobacter 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons Ltd 
ISBN/ISSN DOI: 10.1111/hel.12817  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 May 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ Vol 27 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียในลำไส้หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับผงชูรสเรื้อรัง 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-6653   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Helicobacter pylori infection promote cholangiocarcinoma development in hamstes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the JCA 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 ถึง 28 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyoto University Graduate School of Biostudies 
สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center  จังหวัด/รัฐ Japan 
Proceeding Paper Volume 78  Proceeding Paper Issue 78 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 161  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract