2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Helicobacter pylori infection promote cholangiocarcinoma development in hamstes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the JCA 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyoto University Graduate School of Biostudies 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 
     ถึง 28 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 78 
     Issue (เล่มที่) 78 
     หน้าที่พิมพ์ 161 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Several lines of evidence underlined Opisthorchis viverrini (Ov) infection; endemic in Greater Mekong Subregion; is strongly related with CCA. Previous studies reported the presence of Helicobacter pylori (Hp) in bile derived from CCA and cholelithiasis patients, suggesting its contribution to pathogenesis of these diseases. This study aimed to investigate the effect of H. pylori infection on CCA development; both with and without liver fluke infection in hamsters. Fifty hamsters were divided into five groups: (1) Normal, (2) N-Nitrosodimethylamine (NDMA), (3) Hp+NDMA, (4) Ov+NDMA, and (5) Hp+Ov+NDMA. The precancerous lesions were observed in group 4 and 5 at 3-month post-induction. CCA development was found in group 3, 4 and 5 but earlier in group 4 and 5. The lowest of survival rate was found in the Hp+Ov+NDMA group (42.6%) with occasional appearance of liver abscess. The highest of liver weight to body weight ratio was also observed in this group. In conclusion, a combination of H. pylori infection and carcinogen, both with and without liver fluke infection, can induce CCA development in experimental hamsters. 
ผู้เขียน
607100003-1 น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0