2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Profiling of Bile Microbiome Identifies District Microbial Population between Choledocholithiasis and Cholangiocarcinoma Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Dept of Social Medicine, Medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ Vol 22 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 253-260 
     บทคัดย่อ Objective: Choledocholithiasis (CDL), a potential risk for cholangiocarcinoma (CCA) development, is often a consequence of bacterial infection. Thus, the microbial population that contributes to CDL might also be involved in CCA development. We compared the microbiome in bile fluid of CDL patients and CCA patients. Methods: Bile samples were collected from CDL (n = 30) and CCA (n =30) patients. Microbial profiling was performed individually by the sequencing of V3-V4 regions of the 16S rRNA gene. Results: Enterobacter, Pseudomonas, and Stenotrophomonas species were much more abundant in bile samples from CCA compared to CDL (p<0.05). However, Cetobacterium, Pyramidobacter, and Streptococcus species were less abundant in bile samples of CCA compared to CDL (p<0.05). Although Escherichia was predominant in the CCA, Escherichia coli itself was more abundant in CDL than in CCA. One CDL case (3.3%) harbored genotoxin-producing E. coli as confirmed by PCR. Enterobacter and Pseudomonas also predominated in CCA according to linear discriminant-analysis effect size. Conclusion: we demonstrated vast differences between microbial communities in bile of CDL and CCA patients. These bacteria might be partly involved in CCA genesis and may provide novel biomarkers for CCA 
     คำสำคัญ Bile microbiome- cholangiocarcinoma- choledocholithiasis- genotoxin-producing E. coli 
ผู้เขียน
607100003-1 น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0