2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Application Of Combined Mixture Process Design For Enhancement Of Methane Production Using Co-Digestion Of Chicken Manure And Napier Grass 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Mechanic of Continua and Mathematical Sciences (JMCMS) 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร INSTITUTE OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 85-96 
     บทคัดย่อ This research is aimed at application of Combined Mixture Process Design by Design Expert program in order to enhance the efficiency of methane production by co-digestion of chicken manure and Napier Pakchong 1 grass (Pennisetum purpureum. Schum), which enables deduction of operation time and cost for methane production. In addition, the impact of co-digestion in terms of C/N ratio was studied. The experimental result indicated that the Combined Mixture Process Design by biogas and methane yield as response variables were significantly appropriate based on the R2 at 93.99% and 93.67%, respectively. It also indicated the factors that enhance the maximum production of methane, i.e., the ratio of inoculum: chicken manure: Napier grass of 59.70: 6.02: 34.28%TS at the total solids of 2.5% of the working volume, pH 8, and 46°C. Such optimum conditions could yield accumulated biogas and accumulated methane of 920.88 ml/gVS and 492 mlCH4/gVS or 73.19%. Comparing to the individual digestion and the co-digestion, it was found that methane production presented the higher methane yield from the co-digestion of chicken manure and Napier grass. 
     คำสำคัญ Biogas, Methane Gas, Co-Digestion, Chicken Manure, Napier Pakchong 1, Combined Mixture Process Design 
ผู้เขียน
587040023-6 น.ส. สุภาวดี ยอดทองดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0