2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dimensions of Innovative Work Behavior: The Literature Survey 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Culture Technology (ICCT) 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Convergence Science & Technology (IACST) 
     สถานที่จัดประชุม Siam Bayshore Resort 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 สิงหาคม 2562 
     ถึง 16 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 222-225 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597210004-5 น.ส. ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0