2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597210004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PEEVARA PARNITVITIDKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตัวแบบการวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม : การวิจัยแบบผสม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF MODEL FOR MEASURING INNOVATIVE WORK BEHAVIOR: THE MIXED METHODS RESEARCH 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561 สอบข้อเขียนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2561 ผลการสอบครั้งที่ 2 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ ศธ 0514.22.1/ว1785 ลว 23 เม.ย.61
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มีนาคม 2562 ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 49/2562 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 332/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 332/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dimensions of Innovative Work Behavior: The Literature Survey 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม International Conference on Culture Technology (ICCT) 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Convergence Science & Technology (IACST) 
สถานที่จัดประชุม Siam Bayshore Resort  จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 222-225  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper