2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน สำหรับนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม 2562
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน สำหรับสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนเปียโน 13 คน ผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้สอนเปียโน 13 คน นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเปียโน 13 คน จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเอกเปียโนในประเทศไทย โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับอาจารย์ผู้สอนเปียโนและนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเปียโน แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนเปียโน ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน นักศึกษากลุ่มทดลอง 10 คน โดยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองจริง (try out) โดยใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร และระยะที่ 4 สรุปผลการใช้หลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 จากระยะที่ 3 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ( =4.40) มีความเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลพิจารณาเป็นรายด้านมีผลดังนี้ ด้านสภาพปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตรมีผลเหมาะสมมาก ( =4.45) ด้านหลักการของหลักสูตรมีผลเหมาะสมมาก ( =4.40) ด้านเป้าหมายของหลักสูตรมีผลเหมาะสมมาก ( = 4.27) ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีผลเหมาะสมมาก ( =4.32) ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีผลเหมาะสมมาก ( =4.33) ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมมีผลเหมาะสมมากที่สุด ( =4.66) ด้านการวัดและประเมินผลมีผลความเหมาะสมมาก ( =4.40) 2. ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  
     คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้เปียโน , การพัฒนาหลักสูตร , การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน 
ผู้เขียน
567220009-6 นาย ปริยัติ นามสง่า [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1