2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 567220009-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริยัติ นามสง่า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARIYAT MANSANGA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้เปียโน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Curriculum Development and Learning Management of Piano Class for Music Education Undergraduates Rajabhat Maha Sarakham University 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กรกฎาคม 2557 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2562
F แจ้งผลสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 เมษายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะฯ ที่ 233/2557 ลว.9 ธค.2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโน สำหรับนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การจัดการเรียนรู้เปียโนระดับอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กันยายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ