2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการแช่เมล็ดด้วยน้ำส้มควันไม้และสเปอร์มิดีนต่อการงอกและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของต้นอ่อนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้ความเครียดเกลือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
     จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2562 
     ถึง 14 มิถุนายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ S393-S401 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ระยะการงอกของเมล็ดข้าวเป็นระยะพัฒนาการที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของต้นอ่อนข้าว กระบวนการงอกอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม เช่น ความเค็ม เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาผลของการใช้สเปอร์มิดีนและน้ำส้มควันไม้ต่อการงอกและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นอ่อนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้ความเครียดเกลือ โดยแช่เมล็ดข้าวด้วยสเปอร์มิดีนความเข้มข้น 0.05, 0.1 และ 0.5 มิลลิโมลาร์ (ละลายน้ำ) สเปอร์มิดีนเข้มข้น 0.05, 0.1 และ 0.5 มิลลิโมลาร์ (ละลายในน้ำส้มควันไม้เจือจาง 1:500), น้ำส้มควันไม้เจือจาง 1:500, น้ำกลั่น และกลุ่มที่ไม่ได้แช่สารก่อนเพาะ นำเมล็ดข้าวแต่ละกลุ่มที่แห้งแล้วไปเพาะในน้ำกลั่นหรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 120 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่า สเปอร์มิดีนและน้ำส้มควันไม้ช่วยเพิ่มร้อยละการงอก ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดข้าว น้ำหนักแห้งของต้นข้าวและน้ำหนักแห้งของรากข้าวภายใต้ความเครียดเกลือ นอกจากนี้ภายใต้ความเครียดเค็ม การแช่เมล็ดด้วยสารละลายสเปอร์มิดีนความเข้มข้น 0.5 มิลลิโมลาร์ (ละลายในน้ำส้มควันไม้เจือจาง 1:500) และน้ำส้มควันไม้ช่วยเพิ่มร้อยละการงอก ดัชนีการงอกและช่วยรักษาสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ โดยลดการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ในรากข้าว การใช้สเปอร์มิดีนและน้ำส้มควันไม้ทำให้กิจกรรมของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและเบต้าอะไมเลสภายในเอ็มบริโอเพิ่มขึ้นในระหว่างการดูดน้ำของเมล็ดในกลุ่มที่ได้รับเกลือ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสเปอร์มิดีนและน้ำส้มควันไม้ช่วยเพิ่มความเร็วในการงอก และสเปอร์มิดีนอาจจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ คำสำคัญ : ข้าว, การแช่เมล็ดก่อนเพาะ, สเปอร์มิดีน, ความเครียดเกลือ  
ผู้เขียน
585020152-3 น.ส. ศรัญญา จิตไทย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0