2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Influence of Mental Health and Social Determinants on Quality of Life of Elderly in Kalasin Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd National and International Conference on Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs):“Health Screening and Surveillance: PM2.5, Cancer and Suicide” (NICHC3) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 23 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 170-187 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background: The elderly has changes both physical and psychosocial condition which might have influence on their quality of life (QOL). There are limited evidence concerning QOL and its determinants among elderly in the Northeast of Thailand. Objective: This study aimed to describe QOL condition and the relationships of mental health and social determinants on QOL of elderly in Kalasin province, the Northeast of Thailand. Method: This cross-sectional study recruited 1,300 elderly respondents by using a multi-stage random sampling to response to a structured questionnaire interview. A multiple logistic regression was used to identify the association between mental health problems, social determinants of health and the QOL when controlled covariates presenting adjusted odds ratio and 95 percent confidence interval (CI). Result: The results indicated that 31.00% (95% CI: 28.54 - 33.57) of the elderly had poor QOL. The main factors that associated with having a poor QOL including having depression symptoms (adj. OR = 3.20, 95%CI: 2.23 - 4.60, p < 0.001), moderate and high levels of perceived stress (adj. OR = 1.61, 95%CI: 1.24 - 2.09, p < 0.001) and had low and moderate levels of life satisfaction (adj. OR = 1.76, 95%CI: 1.29 - 2.40, p < 0.001), had low and moderate levels of participation with family and community (adj. OR = 1.63, 95%CI: 1.20 - 2.21, p = 0.002), lived in rural area (Adj. OR = 1.66, 95%CI: 1.24 - 2.22, p = 0.001), had average family monthly income 5,001 – 10,000 Baht (adj. OR = 1.49, 95%CI: 1.03 - 2.15) and average family monthly income of ≤ 5,000 Baht (adj. OR = 1.84, 95%CI: 1.33 - 2.54), p = 0.008. The significant covariate was having poor and moderate levels of ability to perform daily activities (adj. OR = 1.85; 95%CI: 1.30 - 2.62, p = 0.001), Conclusion: Almost one-third of the elderly in Kalasin province had poor QOL. Depression, stress life dissatisfaction and social determinants were strongly associated with poor QOL as well as ability to perform daily activities.  
ผู้เขียน
605110057-8 นาย ไพรัตน์ สงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0