2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment with Augmented Reality to Enhance Analytical Thinking About Software for Grade 8 Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Electrical Engineering Academic Association (Thailand) (EEAAT): 
     สถานที่จัดประชุม The River Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom,Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 191-197 
     Editors/edition/publisher Electrical Engineering Academic Association (Thailand) (EEAAT): 
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to synthesize theoretical framework and designing framework constructivist of web-based learning environment with augmented reality to enhance analytical thinking about software for grade 8 students. Research design is developmental research Type I (Design and Development). The procedures were as follows: 1) to examine and analyze the principles and theories, 2) to explore the context concerning analytical thinking of students , and 3) to synthesize the theoretical framework and the designing framework constructivist of web-based learning environment with augmented reality to enhance analytical thinking about software for grade 8 students. The results revealed that: there are 2 types of framework: The first on was the theatrical framework consisted of 6 foundation bases as follows; (1) Contextual base (2) Psychological base (3) Pedagogical base (4) Technological base (5) Media theory base and (6) Analytical thinking base. The second was the designing framework consisted of 3 crucial processes as follows; (1) the activation of Cognitive structure and enhance analytical thinking, (2) the supporting for adjusting cognitive conflict and enhance analytical thinking and (3) the supporting and enhancing analytical thinking. Constructivist of web-based learning environment with augmented reality to enhance analytical thinking about software for grade 8 students comprised of 6 components as follows: 1) Problem base, 2) Learning resource, 3) Scaffolding, 4) Center for collaborative learning, 5) Coaching, and 6) Center for enhancing the analytical thinking. 
ผู้เขียน
605050133-1 นาย เทพรัตน์ พื้นบาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0