2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The influence of drying method on qualities of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber harvested in Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prince of Songkla University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The aim of this study was to determine the effect of two drying methods, greenhouse solar drier and oven drier, on qualities of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber (JAT). The quality characteristics were determined in term of physical and chemical qualities as well as microbial safety in the final samples. The results showed that protein, fat, ash, carbohydrate and total fiber content were not significantly different between solar drying and oven drying (p>0.05). However, inulin, total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (AOA) in solar dried JAT was significantly (p<0.05) higher than oven dried sample. Moreover, the color of JAT powder produced by solar displayed brighter than oven drying. Both drying methods were effective to reduce water content in dried products and had the total plate count and total yeast & mold count with the acceptable level. 
     คำสำคัญ Drying, Phenolic, Fiber, Inulin, Jerusalem artichoke 
ผู้เขียน
595160018-7 Ms. IRVIA RESTI PUYANDA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0