2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วิถีชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 08573123 
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ หลักการและวัตถุประสงค์: ภาวะโภชนาการเกินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกำลังเป็นปัญหาที่มีความชุกเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการเกินกับวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิธีการศึกษา:กลุ่มตัวอย่างจำนวน 387 คน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการเกินโดยใช้ค่าดัชนีมวลกายที่มีค่า ≥23 กก./ม2 เก็บข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ระยะเวลาการทำกิจกรรมเนือยนิ่ง และการบริโภคอาหาร ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ประเมินกิจกรรมทางกายโดยใช้แบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตด้านต่างๆกับภาวะโภชนาการเกินด้วยสถิติถดถอยพหุโลจิสติกส์ ผลการศึกษา:กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 77.8 อายุเฉลี่ย 42 ปี กลุ่มตัวอย่างมีภาวะโภชนาการเกิน (BMI ≥ 23 กก./ม2) ร้อยละ 55มีกิจกรรมทางกายระดับหนัก ปานกลาง เบา ร้อยละ 40.0, 23.8 และ 36.2 ตามลำดับ เวลาที่ใช้ในกิจกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ย11.7 ชม./วัน กลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อน้ำหนักเกิน ระดับเสี่ยงมากและปานกลางร้อยละ 19.7 และ 73.1 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ เพศชาย (adjusted OR =2.5, 95% CI: 1.39-4.35) อายุ 40-60 ปี (adjusted OR = 3.36, 95% CI : 2.08-5.44) การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (adjusted OR =3.18, 95% CI : 1.41-7.15) การมีญาติสายตรงอ้วน (adjusted OR =2.45, 95% CI : 1.54-3.88 ) การรับประทานอาหารมื้อดึก (adjusted OR =1.87, 95% CI : 1.01-3.45) สรุป: บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่าครึ่งหนึ่งมีภาวะโภชนาการเกิน โดยหนึ่งในสามมีกิจกรรมทางกายในระดับต่ำที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมควบคุมน้ำหนักในบุคลากรกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีญาติที่อ้วน และควรแนะนำให้งด/ลดการรับประทานอาหารมื้อดึก  
     คำสำคัญ วิถีชีวิต, ภาวะโภชนาการเกิน, บุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้เขียน
605110077-2 นาย ณัฐพงษ์ อัญชลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0