2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายTHE DEVELOPMENT OF BLENDED ENGLISH LEARNING INSTRUCTIONAL MODEL ENHANCING ENGLISH LISTENING AND SPEAKING ABILITIES FOR UPPER SECONDARY STUDENTS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN รหัสใบรับรอง D130202 รหัสบทความ M1509622 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และดำเนินการสนทนากลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ปกครองนักเรียน ระยะที่ 2 การร่างและหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น(Pre-Experimental Research Design) แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังเรียน (One-Shot Case Study) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและสภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมีปัญหาในด้านหลักสูตร โดยการนำหลักสูตรไปใช้ไม่ตรงกับเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ และด้านการจัดการเรียนการสอนพบปัญหาเรื่องเวลาในการเรียนไม่เพียงพอต่อการฝึกฝนทักษะด้านภาษา เนื้อหาไกลตัวผู้เรียน ควรมีการนำสื่อและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีการจุดประกายผู้เรียนด้วยกิจกรรมหรือเกมที่สนุกสนาน เพื่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยเหมาะกับวัยผู้เรียนและสอดคล้องกับการวัดประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 2) รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) เนื้อหาสาระ (4) ขั้นตอนการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล (6) ระบบสังคม (7) สิ่งสนับสนุน และ (8) การนำไปใช้ โดยมีขั้นตอนการเรียนทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ (1) จุดประกาย (2) สร้างความรู้ (3) เรียนรู้ด้วยตนเอง (4) ปฏิบัติการทางภาษา และ (5) สรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้ ผลการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า เมื่อสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเท่ากับ 20.11 คิดเป็นร้อยละ 80.44 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 9 คน และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของเท่ากับ 24.44 คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเฉลี่ยเท่ากับ 19.48 คิดเป็นร้อยละ 77.92 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเฉลี่ยเท่ากับ 26.16 คิดเป็นร้อยละ 87.20 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนหลังสิ้นสุดการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
     คำสำคัญ การเรียนแบบผสมผสาน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
ผู้เขียน
567050020-4 น.ส. รจเรข เหลาลาภะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0